بازدید جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت دولت یازدهم 
به همراه تيم بازرگانان آلماني از غرفه فین وود در نمایشگاه میدکس