ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس فریدونی-درکه-31

پروژه مهندس فریدونی-درکه-31

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس فریدونی-درکه-31

پروژه مهندس فریدونی-درکه-31

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس فریدونی-درکه-31

پروژه مهندس فریدونی-درکه-31

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس فریدونی-درکه-31

پروژه مهندس فریدونی-درکه-31

نوع پروفیل :UTS 18*117 ,SHP 25*117

کد رنگ: Teknos 1810

کارفرما: مهندس فریدونی

متراژ:: 250 متر مربع

آدرس:اوین.ابتدای خیابان کچویی.نبشکوچه صفا.پلاک 3