ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس حقیقی-لواسان-34-

پروژه مهندس حقیقی-لواسان-34-

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس حقیقی-لواسان-34-

پروژه مهندس حقیقی-لواسان-34-

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس حقیقی-لواسان-34-

پروژه مهندس حقیقی-لواسان-34-

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس حقیقی-لواسان-34-

پروژه مهندس حقیقی-لواسان-34-

نوع پروفیل SHP 18*117

کد رنگ :Teknos 1804

کارفرما: مهندس حقیقی

متراژ: :170 متر مربع

آدرس:لواسان