ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

پروژه مهندس احمد علی_یوسف آباد-38

نوع پروفیل: UTS 18*117

کد رنگ Teknos 1810

کارفرما مهندس مهدی

متراژ: 300 متر مربع

آدرس:یوسف آباد.خیابان ابن سینا.نبش موج