ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس منیری-جردن-1

کارفرما:مهندس منیری
آدرس:آفریقا.کوچه بابک مرکزی.پلاک 18

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس منیری-جردن-1

کارفرما:مهندس منیری
آدرس:آفریقا.کوچه بابک مرکزی.پلاک 18

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس منیری-جردن-1

کارفرما:مهندس منیری
آدرس:آفریقا.کوچه بابک مرکزی.پلاک 18

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس منیری-جردن-1

کارفرما:مهندس منیری
آدرس:آفریقا.کوچه بابک مرکزی.پلاک 18

نوع پروفیل مصرفی SHP 18*117

متراژ 500 متر مربع

کارفرما مهندس منیری

کد رنگ: Teknos 1818

آدرس:آفریقا.کوچه بابک مرکزی.پلاک 18