ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس باقی

کارفرما:مهندس باقی
آدرس: يوسف آباد-خ سيد جمال الدين اسدآبادي-خ 27 (زينالي)-پلاک 41

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس باقی

کارفرما:مهندس باقی
آدرس: يوسف آباد-خ سيد جمال الدين اسدآبادي-خ 27 (زينالي)-پلاک 41

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس باقی

کارفرما:مهندس باقی
آدرس: يوسف آباد-خ سيد جمال الدين اسدآبادي-خ 27 (زينالي)-پلاک 41

نوع پروفیل 140*40 و 117*18SHP

متراژ: 100 متر مربع

کد رنگ 1804

کارفرما:: مهندس باقی

آدرس: يوسف آباد-خ سيد جمال الدين اسدآبادي-خ 27 (زينالي)-پلاک 41