ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس شاهرخی-فرشته-17

پروژه مهندس شاهرخی-فرشته-17

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس شاهرخی-فرشته-17

پروژه مهندس شاهرخی-فرشته-17

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس شاهرخی-فرشته-17

پروژه مهندس شاهرخی-فرشته-17

نوع پروفیل SHP 40*140,SHP 16*092

کد رنگ Teknos 1801

کارفرما: مهندس شاهرخی

متراژ: 90 متر مربع

آدرس: خ فرشته - خ چناران - خ سروستان - برج هرمي سروستان - طبقه 9