ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مچموعه ورزشی سپیدار

کارفرما:مجموعه ورزشی سپیدار
متراژ:300 متر مربع

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مچموعه ورزشی سپیدار

کارفرما:مجموعه ورزشی سپیدار
متراژ:300 متر مربع

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مچموعه ورزشی سپیدار

کارفرما:مجموعه ورزشی سپیدار
متراژ:300 متر مربع

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مچموعه ورزشی سپیدار

کارفرما:مجموعه ورزشی سپیدار
متراژ:300 متر مربع

نوع پروفیل SHP 18*117 ,SHP 18*092,DECK U 25*092

کد رنگ Teknos 1811 ,1804

کارفرما: مجموعه ورزشی سپیدار

متراژ:: 300 متر مربع

آدرس:میدان حر،مجموعه ورزشی سپیدار