ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس محمدی-شریعتی-32

نوع پروفیل:SHP 18*117,DECK U 25*092
کد رنگ: Teknos 1813
متراژ:300 متر مربع
کارفرما:مهندس محمدی
آدرس: شريعتي، بالاتر از پل رومي، ک دولو، پلاک 10
محل استفاده:روف گاردن-محوطه استخر

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس محمدی-شریعتی-32

نوع پروفیل:SHP 18*117,DECK U 25*092
کد رنگ: Teknos 1813
متراژ:300 متر مربع
کارفرما:مهندس محمدی
آدرس: شريعتي، بالاتر از پل رومي، ک دولو، پلاک 10
محل استفاده:روف گاردن-محوطه استخر

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس محمدی-شریعتی-32

نوع پروفیل:SHP 18*117,DECK U 25*092
کد رنگ: Teknos 1813
متراژ:300 متر مربع
کارفرما:مهندس محمدی
آدرس: شريعتي، بالاتر از پل رومي، ک دولو، پلاک 10
محل استفاده:روف گاردن-محوطه استخر

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس محمدی-شریعتی-32

نوع پروفیل:SHP 18*117,DECK U 25*092
کد رنگ: Teknos 1813
متراژ:300 متر مربع
کارفرما:مهندس محمدی
آدرس: شريعتي، بالاتر از پل رومي، ک دولو، پلاک 10
محل استفاده:روف گاردن-محوطه استخر

: