ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

پروژه مهندس معتمدی-لواسان-35

نوع پروفیل SHP 18*117,DECK V 24*117

کد رنگ Teknos 1803

کارفرما مهندس معتمدی

متراژ: 350 متر مربع

ادرس:لواسان.جاده کمربند.بعد از زمین بازی.هومند جنوبی.روبروی سامان.بن بست کیوان.پلاک 7